x 

Általános ontológia

-25% Általános ontológia
Gyártó JATEPress
Szerző: Simon Ferenc
1181 Ft
1575 Ft
Kedvezmény-394 Ft
Ár / kg:

Sorozatcím: A filozófia alapproblémái I.

Szerző: Simon Ferenc

Kiadás éve: 2003

ISBN 315 978 000 165 7

Súly: 260 g

Egyéb információk: B/5, 154 oldal, kartonált, fóliázott

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. A FILOZÓFIA TERMÉSZETE

1. A mindennapi élet és a világnézet

2. A filozófia fogalma

3. A filozófia tárgya

4. A filozófia mint tudomány

5. A filozófia alapkérdése

a) Az ontológia problémája

b) Az ismeretelmélet problémája

6. A módszer a filozófiában

7. A filozófia társadalmi meghatározottsága

8. A filozófia mint kategóriatan

II. A VILÁG FELÉPÍTÉSE ÉS A KATEGORIÁLIS RENDSZER

1. Kategoriális törvények

a) A kategoriális érvényesség törvénye

b) A kategoriális rétegződés törvényei

c) A kategoriális dependencia törvényei

2. A kategoriális rendszer

ÁLTALÁNOS ONTOLÓGIA

I. A LÉT ÁLTALÁBAN

1. A lét és a létező

2. Szubsztancia, akcidencia, szubsztrátum

3. Elv és konkrétum

II. A VILÁG ANYAGISÁGA, AZ ANYAG-FOGALOM PROBLÉMÁJA

III. AZ ELVONT DOLOG: A DOLOGSZERŰSÉG

1. A dolog mint „ez”

2. Valami és más

3. Minőség

a) Az azonosság – különbözőség

b) A pozitív – negatív

c) Általánosság – individualitás

4. Tulajdonság

5. Mennyiség

6. A mérték

IV. A VISZONY KATEGÓRIÁI

1. Kapcsolat, összefüggés, kölcsönhatás, viszony

2. Az ellentét és az ellentétesség viszonya

3. Forma és matéria

4. Alap és egzisztencia

5. Tartalom és forma

6. Belső és külső

7. Lényeg és jelenség

8. Egész és rész, egész és tag

9. Modalitás-kategóriák

V. DETERMINÁCIÓ ÉS DETERMINÁCIÓS FORMÁK

1. Determináció, determináltság, determinálódás

2. Az oksági viszony. Az okság kategoriális mozzanatai

a) Kauzális sorok és szélességük

b) Ok és okozat pozícionáltsága

c) Egyirányúság és előidejűség

d) A létrehozás, vagyis a genetikus kapcsolat

e) A kauzalitás reálszükségszerűsége és az oki törvény

f) A finális kapcsolat

3. A kölcsönhatás

4. A törvényiség. A szükségszerű és a véletlen

VI. A MOZGÁS

1. A létezés mint mozgás

2. Mozgás és változás. Mozgás és téridőbeliség

3. Az önmozgás és a „külső mozgás”

4. Mozgás és nyugalom

5. Folyamat és állapot

6. Folytonosság és megszakítottság

7. Mozgásmegmaradás és a mozgás tárgyi formái

8. A mozgás „irány” szerinti formái

a) Reverzibilitás, irreverzibilitás

b) Ismétlődés

c) Körforgás

d) A fejlődés

VII. A MOZGÁS ONTOGENEZISE: AZ ELLENTMONDÁS

VIII. A TAGADÁS ÉS A TAGADÁS TAGADÁSA

1. A tagadás

a) A negativitás

b) A megszüntetés

c) A tagadás mint állítás

d) A közvetítés

2. A tagadás tagadása

IX. A MENNYISÉG MINŐSÉGBE VALÓ ÁTCSAPÁSA

X. A TÉR ÉS AZ IDŐ

1. A létezés dimenziói: a téridő

a) A tér és az idő mint dimenziók

b) Dimenzió és extenzió

2. A tér

a) Az ideális vagy geometriai tér

b) Az ideális tér kategoriális mozzanatai

c) A reális tér vagy tériség

d) A dolgok térbelisége

e) A szemléleti tér

3. Az idő

a) Az ideális idő

b) A reális idő. A reális idő kategoriális mozzanatai

c) A reálfolyamatok időbelisége

d) A szemléleti idő

4. A négydimenziós téridő és a relativitás problémája

XI. A TERMÉSZETI LÉTEZÉS EGZISZTENCIAFORMÁI

A) Az élettelen létezés egzisztenciaformája: a dinamikus szerkezet

1. A dinamikus szerkezetek határai

2. A szerkezet belső dinamikája és stabilitása

3. A természet lépcsőzetes felépítése

B) Az élő létezés egzisztenciaformája: a dinamikus szerkezet

1. Az individuum

a) Az élet

b) Az élet és a halál

2. Az organizmus szabályozása és vezérlése

a) Az organikus egyensúly

b) A növekedés regulációja

3. Az egyedfeletti élet, avagy a faj élete

a) Individuum és faj

b) A faji rend morfogenetikai folyamata

c) Az individuum újraképződése

d) A szaporodás biológiai értelme

4. Filogenezis

a) A fejlődés célszerűsége

b) Organikus szelekció

XII. A TUDAT TERMÉSZETFILOZÓFIAI PROBLÉMÁJA

1. A tudat mint visszatükröződés

2. Az állati pszichikum sajátosságai

3. A<sp

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk