x 

Пособие по разговорной практике / Orosz beszédgyakorlat

-25% Пособие по разговорной практике / Orosz beszédgyakorlat
Gyártó JATEPress
Szerző: Erdei Ilona
2126 Ft
2835 Ft
Kedvezmény-709 Ft
Ár / kg:

Szerző: Erdei Ilona

ISBN 978 963 315 248 5

Megjelenés éve: 2015

Súly: 338 g

Egyéb információk: 206 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

Оглавление

I СЕМЬЯ́

СЛОВА́, СЛОВОСОЧЕТА́НИЯ, ЛЕ́КСИКО-ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́РИЙ  

Во́зраст, да́ты

У нас (не) больша́я семья́

Сва́дьба, разво́д

Кто чем занима́ется

Ро́дственники, родны́е

Притяжа́тельные прилага́тельные на -ин

О склоне́нии имён, о́тчеств и фами́лий

Об употребле́нии ли́чных и притяжа́тельных местоиме́ний

Зада́ния и упражне́ния

Лексико-коммуникативные упражнения

II ДОМ И КВАРТИ́РА

СЛОВА́, СЛОВОСОЧЕТА́НИЯ, ЛЕ́КСИКО-ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́РИЙ

Кто где живёт

У нас двухко́мнатная кварти́ра / У нас свой дом

В но́вом районе

Описа́ние кварти́ры

Обстано́вка в кварти́ре (ме́бель, ла́мпы, “дома́шняя те́хника”)

Что в кварти́ре стои́т, лежи́т, виси́т

В общежи́тии

Об употреблении единственного и множественного числа существительных

Об обозначе́нии расстоя́ния

О существи́тельных с су́ффиксами -к-, -ик, -

Задания и упражнения

Лексическо-коммуникативные упражнения

III ДОМА́ШНИЕ ДЕЛА́

СЛОВА́, СЛОВОСОЧЕТА́НИЯ, ЛЕ́КСИКО-ГРАММАТИ́ЧЕСКИЙ КОММЕНТА́РИЙ

Наиболее типичные случаи употребления гл. ЕСТЬ и ПИТЬ без приставок и с некоторыми приставками

Глагол лить с приставками по-, на-, вы-

Гл. резать с приставками по-, от-; раз-, на-

Об употреблении видов глагола в повелительном наклонении

О некоторых случаях употребления видов в прошедшем времени

Употребление глаголов НСВ и СВ при выражении временной соотносительности действий

Задания и упражнения

Лексико-коммуникативные упражнения

IV УНИВЕРСИТЕТ, ЗАНЯТИЯ

СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Как прохо́дит семина́р

Как прохо́дят практи́ческие заня́тия

Расписа́ние, экза́мены, педпра́ктика, стажиро́вка

Оце́нки, отме́тки

Глаголы гото́вить, пригото́вить, подгото́вить

Глаго́лы посеща́ть, прису́тствовать, отсу́тствовать, пропуска́ть, уча́ствовать

Глаго́лы записа́ться, учи́ться, занима́ться

Глаголы преподава́ть, учи́ть, изуча́ть

Глаго́лы знать, уме́ть, мочь, успе́ть

Кани́кулы: заня́тия отменя́ются/ бы́ли отменены́

Чита́лка, зачётка, иностра́нка, Горьковка и т.п.

Задания и упражнения

Лексико-коммуникативные упражнения

Тексты для чтения

V ВНЕ́ШНОСТЬ И ХАРА́КТЕР

ВНЕШНОСТЬ, ХАРАКТЕР

Увлече́ния, хо́бби

Лекси́ческие упражне́ния

VI ЗДОРО́ВЬЕ, МЕДИЦИ́НА

Безличные предложения

Упражнения и задания

Лексико коммуникационные упражнения

Тексты для чтения

VII ОДЕ́ЖДА, МО́ДА

СЛОВА, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения

VIII КИНО́, ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ, ТЕА́ТР

СЛОВА́, СЛОВОСОЧЕТА́НИЯ  

кино

телеви́дение

теа́тр, о́пера, конце́рт

Задания и упражнения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ Иван Васильевич

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.

Pályázati Felhívás

A JATEPress Kiadó saját forrásból hozzá kíván járulni a Szegedi Tudományegyetemen zajló könyvkiadáshoz. Pályázni kézirattal és a kötet megjelentetését támogató tanszékvezetői ajánlással lehet.
A pályázati időszak folyamatos, a pályaműveket személyesen vagy a szauter[@]press.u-szeged.hu címre várjuk Pályázat jeligével. 

Facebook oldalunk