x 

Általános kémia

-25% Általános kémia
Gyártó JATEPress
Szerzők: Csányi László - Rauscher Ádám
1890 Ft
2520 Ft
Kedvezmény-630 Ft
Ár / kg:

Szerzők: Csányi László – Rauscher Ádám

Kiadás éve: 2008 (utánnyomás)

ISBN 315 978 000 023 0

Súly: 398 g

Egyéb információk: 248 oldal, B/5, kartonált, fóliázott

TARTALOM

1. A KÉMIA TÖRTÉNETE (Dr. Rauscher Ádám)

2. ALAPFOGALMAK (Dr. Rauscher Ádám)

2.1. Az anyagi rendszerek és állapotuk leírása

2.1.1. Az anyag és az anyagi rendszerek osztályozása

2.2. A kémiai összetétel törvényei

2.3. Avogadro-törvénye. Az anyagmennyiség fogalma

2.4. Relatív atomtömeg és relatív molekulatömeg fogalma

2.5. Vegyjel, kémiai képlet, kémiai egyenlet

2.6. Sztöchiometriai vegyérték, kötésrend, oxidációs szám

2.7. A vegyületek csoportosítása

2.7.1. A szervetlen vegyületek csoportosítása

2.7.2. A szerves vegyületek csoportosítása

2.8. A kémiai reakciók osztályozása

2.9. A nevezéktan elemei

2.9.1. Az elemek elnevezése

2.9.2. Vegyületek elnevezésének alapelvei

2.10. A gázok

2.10.1. Tökéletes gázok állapotegyenletei

2.10.2. Reális gázok állapotegyenlete

2.10.3. Az ideális gázelegyek

2.10.4. A kinetikus gázelmélet

2.10.5. A molekulák sebességeloszlása

2.11. A folyadékok

2.12. A szilárd anyagok

2.13. Oldatok

2.13.1. Oldódás, szolvatáció, hidratáció

2.13.2. Az oldatok összetétele

2.13.3. Telített oldat, oldhatóság

2.13.4. Híg oldatok törvényei

2.13.4.1. Ozmózis

2.13.4.2. Tenziócsökkenés, forráspont-emelkedés, fagyáspont-csökkenés

2.14. A relatív atomtömegek meghatározása

2.15. A relatív molekulatömeg meghatározása

2.15.1. Gázok és gőzök relatív molekulatömegének meghatározása

2.15.2. Tiszta folyadékok relatív molekulatömegének meghatározása

2.15.3. Oldott anyagok relatív molekulatömegének meghatározása

3. AZ ATOM FELÉPÍTÉSE (Dr. Rauscher Ádám)

3.1. Általános törvényszerűségek

3.2. Az atomok szerkezetét bizonyító jelenségek, kísérletek

3.2.1. Fényelektromos jelenség

3.2.2. Az α-sugarak szóródása

3.2.3. Természetes radioaktivitás

3.3. Az atommag szerkezete

3.3.1. Magerők, magstabilitás

3.3.2. Elemi részecskék

3.3.3. Izotóp, izobár és izoton elemek

3.4. Magreakciók

3.4.1. Mesterséges radioaktivitás

3.4.2. Magreakciók a Földön kívüli világban

3.5. Az izotópok néhány kémiai alkalmazása

3.6. Az atomszínképek keletkezése, típusai, törvényszerűségei

3.6.1. Vonalas színképek. A hidrogénatom színképe

3.6.2. Az atomok kvantumos energiafelvétele

3.6.3. Ionizálási energia

3.7. Atommodellek, kvantumszámok

3.7.1. A Bohr-féle atommodell

3.7.2. A Bohr-féle elmélet korlátai

3.7.3. A hullámmechanikai atommodell. Atomi pályák (AO, Atomic Orbitals)

3.8. Többelektronos atomok szerkezete

3.9. Vonalas röntgenszínképek

3.10. Az elemek periódusos rendszere

4. A KÉMIAI KÖTÉS (Dr. Csányi László)

4.1. Az ionos kötés

4.1.1. Az ionos kötés jellemző tulajdonságai

4.1.2. A rácsenergia

4.1.3. Az ionsugár

4.1.4. Az ionsugarak aránya

4.2. A kovalens kötés

4.2.1. A hibridizáció

4.2.2. Az inert elektronpár

4.2.3. Az oktettnél nagyobb elektronkonfigurációk. Oktett-expanzió

4.2.4. A koordinatív kovalens kötés

4.2.5. A többszörös kötések

4.2.6. A rezonancia

4.2.7. A kovalens kötés hullámmechanikai leírása

4.2.7.1. A vegyértékkötés-elmélet (VB: Valence Bond Theory)

4.2.7.2. A molekulapálya-módszer (MO: Molecular Orbital Theory)

4.2.8. Az egyelektronos kötés

4.3. A fémes kötés

4.4. Átmenet a kötéstípusok között

4.4.1. A polarizáció

4.4.2. Az elektronegativitás. Elektronegativitási skálák

4.4.2.1. A Pauling-féle skála

4.4.2.2. A Mulliken-féle EN definíció

4.4.2.3. Az elektronegativitás kiszámítása az effektív magtöltés segítségével

4.4.2.4. A Sanderson-féle EN-skála

4.4.2.5. Újabb törekvések az elektronegativitás pontosabb meghatározására

4.4.3. A kötéspolaritás és a parciális töltés

4.4.3.1. A kötés százalékos ionos jellege

4.4.3.2. A parciális töltés meghatározása

4.5. Másodlagos kötőerők

4.5.1. A van der Waals-féle kötés

4.5.2. A hidrogénkötés

5. A MOLEKULÁK SAJÁTSÁGA ÉS SZERKEZETE (Dr. Rauscher Ádám)

5.1. A molekulák energiaviszonyai

5.2. A molekulák polarizálhatósága, dipólusmomentum, mólrefrakció

5.3. Az anyag mágneses sajátságai

5.4. Molekulageometria

5.5. A molekulák gerjesztése, spektroszkópia

5.5.1. Látható és ultraibolya spektroszkópia

5.5.2. A fényelnyelés törvénye

5.5.3. Infravörös spektroszkópia

5.5.3.1. Rezgési és rezgési-forgási színképek

5.5.3.2. Forgási (rotációs) színkép

6. TERMOKÉMIA (Dr. Rauscher Ádám)

6.1. Termokémiai alapfogalmak

6.2. Hess-törvénye

7. REAKCIÓKINETIKA (Dr. Rauscher Ádám)

7.1. A reakciókinetika törvényei

7.2. A reakciósebesség függése a hőmérséklettől

7.3. Katalízis

8. KÉMIAI EGYENSÚLYOK (Dr. Rauscher Ádám)

8.1. A reakciókörülmények hatása az egyensúlyra

8.2. Homogén egyensúlyok

8.2.1. Elektrolitoldatok egyensúlyai

8.2.2. Sav-bázis indikátorok

8.2.3. Tompító-(puffer)-oldatok

8.3. Heterogén egyensúlyok

9. ELEKTROKÉMIA (Dr. Rauscher Ádám)

9.1. Alapjelenségek

9.2. Elektrolitoldatok vezetése; ionmozgékonyság<

Kiadói kedvezmény

Weboldalunkon keresztül és személyesen a kiadóban könyveink 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az SZTE-n belüli belső átvezetés áfamentes, a kedvezmény pedig 50%-os.